Certyfikowana Szkółka Piłkarska - KS GROM PRO

Statut Stowarzyszenia GROM

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie GROM  i w dalszej części statutu zwane jest stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie: przepisów Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989 (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 §2.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP, zgodnie z prawem miejscowym.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym, lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną.

§3.

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§4.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków.
 2. Stowarzyszenie może do prowadzenia swojej działalności zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie zadań należących do sfery zadań publicznych, ukierunkowanych na realizację celów statutowych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział II
Cele, środki i sposoby działania

§5.

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności i określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową, materialną, emocjonalną i duchową w stosunku do społeczeństwa (w tym na rzecz swoich członków). Działalność ta jest wyłączną działalnością statutową organizacji i obejmuje zadania publiczne w zakresie:
  • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  • Działalności charytatywnej, opartej na wspomaganiu rozwoju i kształceniu, osób ubogich i będących w trudnej sytuacji życiowej, dzieci i młodzieży, osób uzdolnionych.
  • Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, oraz propagowanie wartości europejskich.
  • Ochrony i promocji zdrowia, w szczególności profilaktyka uzależnień.
  • Działalności na rzecz osób starszych (seniorów) oraz osób niepełnosprawnych w tym ich aktywizacji przeciwdziałające marginalizacji społecznej, prowadzenia działań samopomocowych i integrujących osoby starsze oraz niepełnosprawne.
  • Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  • Wspierania, promocji i upowszechniania nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  • Wspierania krajoznawstwa oraz organizacji różnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Promocji kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji i historię Polski. 
  • Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Przeciwdziałania patologiom społecznym oraz udzielania wsparcia osobom nimi zagrożonym, w szczególności osobom uzależnionym.
  • Promocji i organizacji wolontariatu, mającego na celu wspomaganie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, rodzin ubogich oraz domów opieki.
  • Działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.
  • Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  • Wspierania rodzin, kształtowania właściwych relacji w środowisku rodzinnym.
  • Działalność proobronna i obronna.
  • Ułatwiania powrotu do społeczeństwa oraz pomocy osobom bezdomnym.
  • Wspieranie ewangelizacji, pomoc misjonarzom,  w szczególności rodzinom na misji.

§6.

 1. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
 • Tworzenie i prowadzenie placówek profilaktycznych i leczniczych takich jak m.in. domy dziennego pobytu, hostele, ośrodki terapeutyczne, świetlice, kluby abstynenta dla osób uzależnionych lub zagrożonych w jakikolwiek sposób uzależnieniem.
 • Szeroko pojętą współpracę i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władzy i samorządu wszystkich szczebli, jednostkami organizacyjnymi Służby Zdrowia i placówkami oświatowymi, związkami wyznaniowymi, środowiskami i organizacjami społecznymi i młodzieżowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi, szczególnie poprzez organizowanie zawodów i imprez sportowych i rekreacyjnych oraz organizowanie zajęć i warsztatów sportowych, dydaktycznych, edukacyjnych i kulturowych, ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i/lub finansowej.
 • Organizację zajęć lub warsztatów, sportowych, rekreacyjnych, kulturowych, plastycznych, aktorskich, informacyjnych, szkoleniowych we własnym zakresie dla osób zainteresowanych ze szczególnym uwzględnieniem osób potrzebujących, w tym dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i/lub finansowej, osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i ubogich.
 • Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej, w szczególności w zakresie wychowania do sportu i przez sport, w tym poprzez, organizowanie zajęć dydaktycznych o zdrowym żywieniu i stylu życia, a także organizowanie zawodów sportowych.
 • Wydawanie i publikowanie czasopism, książek, tworzenie stron internetowych i inne formy informacji, promujące zdrowy styl życia.
 • Prowadzenie różnych form terapii, warsztatów, kursów dokształcających oraz innych form wspierające rozwój osobisty, w tym także organizowanie warsztatów plastycznych, aktorskich, kulturowych, szkoleń w zakresie przedsiębiorczości, organizacji czasu, pracy i nauki w bezpiecznych warunkach.
 • Tworzenie kół naukowych oraz propagowanie projektów jak np. „Starsi młodszym”, w których chętni pomocy starsi uczniowie lub dorośli poświęcają czas ucząc i pomagając w nauce oraz w życiu młodszym osobom, przekazując wiedzę, umiejętności i zdobyte doświadczenie.
 • Udostępnianie sprzętu będącego własnością stowarzyszenia, współorganizowanie i współfinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, szczególnie związanych z warsztatami plastycznymi, aktorskimi, teatralnymi oraz sportowych ze szczególnym nastawieniem na organizację zawodów sportowych zgodnych z ideą fair-play, promujących wzorowe postawy.
 • Pośredniczeniu w organizacji stażów pracy, wraz ze współpracującymi podmiotami.
 • Prowadzenie sekcji sportowych, kół i klubów sportowych.
 • Prowadzenie kół zainteresowań dotyczących tradycji polskiej i polskości oraz uczestnictwo w obchodach świąt narodowych oraz organizowania i współorganizowania obchodów.
 • Organizowanie i finansowanie pielgrzymek, wyjazdów, wycieczek weekendowych, wakacyjnych, urlopowych, turystycznych, religijnych, ewangelizacyjnych i kulturalnych oraz  rekreacyjno-sportowych.
 • Organizowanie imprez, wydarzeń sportowych (turniejów, biegów, spartakiad olimpiad sportowych) oraz wydarzeń imprez kulturalnych (koncerty, pikniki, konferencje, szkolenia).
 • Organizowanie zajęć edukacyjnych i informacyjnych ukierunkowanych na poszerzanie wiedzy na temat wychowania i promowania odpowiednich relacji rodzinnych.
 • Organizowanie i prowadzenie rekolekcji, katechez, misji i innych form ewangelizacji.

§7.

 1. Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powoływać do życia inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

 

Rozdział III
Członkostwo w Stowarzyszeniu

§8.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • Członków zwyczajnych.
 • Członków wspierających.
 • Członków honorowych.

§9.

 1. Członkiem zwyczajnym i honorowym może być osoba fizyczna, obywatel RP lub cudzoziemiec, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia
 2. Kandydat na członka zwyczajnego, aby zostać przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia musi legitymować się rekomendacją trzech członków Stowarzyszenia
 3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia
 6. Członków wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu zwykłą większością głosów
 7. Członkostwo honorowe nabywa się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków zwykłą większością głosów.

§10.

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  • Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
  • Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach, organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
  • Zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów  pod adresem władz Stowarzyszenia.
  • Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§11.

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  • Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
  • Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
  • Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§12.

 1. Członkowie wspierający i honorowi z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa określone w § 10 pkt 2-4.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający poprzez swoich przedstawicieli i członek honorowy mogą uczestniczyć w pracach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym.
 4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich

§13.

 1. Członkostwo w Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  • Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim wypełnieniu zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.
  • Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
  • Skreśleniu z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatami składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesięcy.
  • Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
  • Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
  • Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia

§14.

 1. W przypadkach określonych w § 13 pkt. 1-5, orzeka Zarząd i jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania członków, w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

§15.

 1. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, na podstawie orzeczenia Zarządu, Zarząd zobowiązuje się poinformować listownie o odmówieniu prawa członkostwa, podając przyczyny decyzji.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§16.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem.
  2. Zarząd.
  3. Komisja Rewizyjna.

§17.

 1. Członków organów wybiera się spośród osób posiadających bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 2. Pierwszego wyboru Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej dokonują Członkowie Stowarzyszenia na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia.
 3. Organy wybrane na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia rozpoczynają swą kadencję z chwilą uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 6 lat, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zebrania.
 5. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§18.

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§19.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
 2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie – w obecności co najmniej 1/3  Członków uprawnionych do głosowania, w drugim- bez względu na liczbę obecnych, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 3. Udział w Walnym Zebraniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
 4. Walne Zebranie może być zwyczajne – zwoływane raz w roku – lub nadzwyczajne, zwołane przez Zarząd z jego inicjatywy, lub na pisemny wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia lub na żądanie komisji rewizyjnej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§20.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
  2.  Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
  3. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  4. Udzielanie Absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  5. Uchwalanie zmian w statucie.
  6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
  7. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.
  8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku
  9. Uchwalanie budżetu.
  10. Powoływanie sekcji,klubów i kół terenowych oraz oddziałów. 

§21.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

  §22.

 1. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.

§23.

 1. Zarząd składa się z 1-5 osób w tym prezesa i dwóch zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Członków Zarząd, poprzez głosowanie  tajne, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§24.

 1. W przypadku mniejszej ilości członków Zarządu niż 5, sekretarz oraz skarbnik może pełnić jednocześnie funkcję zastępcy Prezesa

§25.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.

b) Opracowywanie programu działania Stowarzyszenia.

c) Zwoływanie Walnego Zebrania.

d) Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

e) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

f) Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

g) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

h) Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.

i) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania.

j) Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.

k) Ustalanie wysokości składek członkowskich.

l) Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.

m) Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§26.

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Zastępca Prezesa z jego upoważnienia, w miarę potrzeby nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu osobowego, zaokrąglając w dół. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

§27.

 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu lub Prezesa samodzielnie.

§28.

 1. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego dowolnego z członków Zarządu.

§29.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić aktualni członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

§30.

 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:   
 •  Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 • Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie dodatkowych wyjaśnień.
 • Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia.
 • Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§31.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§32.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich, dotacji, spadków, darowizn, zapisów oraz wpływów z działalności gospodarczej wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§33.

 1. Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie zwykła większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 §34.

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W celu zwołania Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, wnioskować może Komisja Rewizyjna, Zarząd Stowarzyszenia lub 1/2  członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.

§35.

 1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

_________________________________________________________________________
Statut zawiera 10 stron, 35 paragrafy

Skip to content